Indian Thyroid Society Team:

Amit_Agarwal

Dr. Amit Agarwal
President

Shashank_R_Joshi

Dr. Shashank R Joshi
Secretary

Jabbar_PK

Dr. Jabbar PK
Treasurer

Rajesh_Rajput

Dr. Rajesh Rajput
President Elect

ITSCON 2020 Team Patrons:

P_V_Sudhakar

Dr. P. V. Sudhakar
M.Sc, M.Ch, DNB, FAIS, FICS

G_Arjuna

Dr. G. Arjuna
M.S

G_R_Sridhar

Dr. G.R. Sridhar
MD, DM

Organizing Team

Dileep_Kumar

Dr. K.Dileep Kumar
President

Jaynath_Ramesh

Dr. Jayanthy Ramesh
Vice President

KAV_Subhramanyam

Dr. K.A.V. Subrahmanyam
Organising Secretary

A_Mythili

Dr. A. Mythili
Organising Joint Secretary

B_Vivekanand

Dr. B. Vivekanand
Treasurer